Přinášíme změnu ve vzdělávacím systému

Přinášíme změnu ve vzdělávacím systému

O projektu

Projekt CEPIS (zkratka anglického názvu Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies) bude poskytovat potřebné a inspirující zázemí pro rozvoj profesních a mezinárodních studií na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (OPF).

Ideový záměr projektu byl připraven v období 2019-2020, kdy vrcholily plány příprav nových, inovativních profesních studijních programů zaměřených na podnikavost, inovace, oblast e-commerce a mezinárodní studia. Myšlenka vybudování výukových prostor v podobě multifukčního centra podporujícího vzdělávání, podnikání a inovace se již od počátku těšila podpoře statutárního města Karviná, které projekt jako jeho partner zařadilo do hlavních plánů svého rozvoje (Karviná všemi deseti).

V dubnu 2021 byl projekt CEPIS předložen do vyhlášené výzvy Moravskoslezského kraje v rámci operačního programu Spravedlivá transformace a v červnu 2021 byl na základě hodnocení více než 70 předložených záměrů vybrán mezi celkem 13 strategických projektů Moravskoslezského kraje.

V roce 2022 byla společností Ateliér Velehradský s.r.o. zpracována kompletní nová architektonická studie novostavby CEPIS, která bude podkladem pro vyhlášení veřejné zakázky na projekční a stavební práce metodou Design&Build Tato metoda znamená, že vybraný dodavatel bude připravovat projektovou dokumentaci potřebnou pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, dále bude zajišťovat související inženýrskou činnost a následně realizovat samotnou stavbu.

V lednu 2023, po vyhlášení výzvy na předkládání strategických projektů do operačního programu Spravedlivá transformace, byla projektová žádost CEPIS jako vůbec první v pořadí do této výzvy podána.

Projekt CEPIS (zkratka anglického názvu Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies) bude poskytovat potřebné a inspirující zázemí pro rozvoj profesních a mezinárodních studií na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (OPF).

Ideový záměr projektu byl připraven v období 2019-2020, kdy vrcholily plány příprav nových, inovativních profesních studijních programů zaměřených na podnikavost, inovace, oblast e-commerce a mezinárodní studia. Myšlenka vybudování výukových prostor v podobě multifukčního centra podporujícího vzdělávání, podnikání a inovace se již od počátku těšila podpoře statutárního města Karviná, které projekt jako jeho partner zařadilo do hlavních plánů svého rozvoje (Karviná všemi deseti).

V dubnu 2021 byl projekt CEPIS předložen do vyhlášené výzvy Moravskoslezského kraje v rámci operačního programu Spravedlivá transformace a v červnu 2021 byl na základě hodnocení více než 70 předložených záměrů vybrán mezi celkem 13 strategických projektů Moravskoslezského kraje.

V roce 2022 byla společností Ateliér Velehradský s.r.o. zpracována kompletní nová architektonická studie novostavby CEPIS, která bude podkladem pro vyhlášení veřejné zakázky na projekční a stavební práce metodou Design&Build Tato metoda znamená, že vybraný dodavatel bude připravovat projektovou dokumentaci potřebnou pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, dále bude zajišťovat související inženýrskou činnost a následně realizovat samotnou stavbu.

V únoru 2023, po vyhlášení výzvy na předkládání strategických projektů do operačního programu Spravedlivá transformace, byla projektová žádost CEPIS jako vůbec první v pořadí do této výzvy podána.

Cílem projektu je rozvoj zejména profesních studijních programů na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, které budou zaměřeny podporu podnikavosti a získávání dalších dovedností důležitých pro zahájení a rozvoj vlastního podnikání. Projekt tak reaguje na jeden z výrazných problémů Moravskoslezského kraje, kterým je malý podíl malých a středních podniků a podnikatelů na zaměstnanosti, a dále neochota obyvatel kraje podstupovat rizika spojená s podnikáním. Současné vytvoření moderní infrastruktury v kombinaci s moderními formami výuky má za cíl přilákat do Karviné studenty z jiných regionů ČR a zahraničí.

Cílem projektu je rozvoj zejména profesních studijních programů na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, které budou zaměřeny podporu podnikavosti a získávání dalších dovedností důležitých pro zahájení a rozvoj vlastního podnikání. Projekt tak reaguje na jeden z výrazných problémů Moravskoslezského kraje, kterým je malý podíl malých a středních podniků a podnikatelů na zaměstnanosti, a dále neochota obyvatel kraje podstupovat rizika spojená s podnikáním. Současné vytvoření moderní infrastruktury v kombinaci s moderními formami výuky má za cíl přilákat do Karviné studenty z jiných regionů ČR a zahraničí.

Klíčové cíle projektu:

  • Rozšířit krajský ekosystém pro podporu podnikavosti, inovací, vědy a výzkumu
  • Podpořit rozvoj podnikání a dalších kompetencí pro trh práce v regionu
  • Zvýšit kvalitu vzdělávání a uplatnitelnosti absolventů OPF na trhu práce s ohledem na potřeby a transformace Moravskoslezského kraje
  • Vytvořit nová pracování místa
  • Podpořit mezinárodní prostředí ve výuce
  • Koncentrovat aktivity OPF do jednoho místa a přispět ke kultivaci centra města Karviná
  • Přispět k transformaci regionu od ekonomicky založeného na těžbě uhlí a těžkém průmyslu ke znalostní a dlouhodobě udržitelné ekonomice

V novostavbě CEPIS se bude uskutečňovat výuka následujících studijních programů:

  • Inovativní podnikání (bakalářský)
  • Digitální business (bakalářský)
  • Economics and Management (bakalářský, navazující magisterský a doktorský – vyučováno v angličtině)

Budova je navržena s cílem minimalizovat provozní náklady na energie a dosáhnout tzv. energeticky plusové bilance. Tomuto cíli je podřízena celá koncepce stavby (využití vzrostlé zeleně, umístění do vodní plochy, naklonění střechy, obvodový plášť) i její technologická řešení (tepelné čerpadlo, zemní vrty, fotovoltaický systém).

Budova je navržena s cílem minimalizovat provozní náklady na energie a dosáhnout tzv. energeticky plusové bilance. Tomuto cíli je podřízena celá koncepce stavby (využití vzrostlé zeleně, umístění do vodní plochy, naklonění střechy, obvodový plášť) i její technologická řešení (tepelné čerpadlo, zemní vrty, fotovoltaický systém).

Účelná krása

Budova CEPIS bude umístěna v těsné blízkosti stávající hlavní budovy OPF (na Univerzitním náměstí v Karviné) a zasazena do okruhu vzrostlých stromů a keřů, které budou vytvářet přirozené stínění objektu v době vegetace. Stavba je navržena jako dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením. Budova bude založena na základové desce, nosnou konstrukci suterénu a prvního nadzemního podlaží vytvoří železobetonový bezprůvlakový skelet se stropní deskou. Nosná konstrukce druhého nadzemního podlaží bude provedena pomocí dřevěných „stolů“, které budou nakloněny v obou osách směru. Obvodový plášť bude proveden z dřevěných opálených lamel, které budou plnit i funkci předsazeného stínění. Technické prostory (strojovny, sklady, serverovnu, strojovnu vzduchotechniky), skryje podzemní patro.

Nápadným doplňujícím prvkem s okrasnou i účelnou funkcí bude retenční jezírko kolem celé budovy. To bude zachytávat dešťovou vodu ze střechy, a pokud voda přesáhne maximální hladinu, přebytek se přes přepadovou šachtu odvede do kanalizace. Při nedostatku vody se naopak bude doplňovat vodou z vybudované studny. Jezírko se tak bude podílet na vytvoření příznivého mikroklimatu budovy a ochlazování vzduchu. Jeho překonání a vstup do budovy bude možný na třech místech přes efektní „mola“. Další čtyři podobné prvky budou jako součást prostorů pro výuku či samostudium přístupné z budovy.

 

Sdílené prostory (1. nadzemní podlaží)

Hlavními vstupy do objektu, jak v návaznosti na stávající budovu Obchodně podnikatelské fakulty nebo centrum města Karviné, je velký společný otevřený prostor přístupný pro všechny studenty. Bude sloužit jako vstup do výukových prostor i jako odpočinková zóna a nabídne volný přístup do všech křídel objektu. Zároveň zde najdete kanceláře pro zaměstnance se zázemím, učebny pro všechny studijní obory a koučovací místnosti pro studenty programu Inovativní podnikání i správa budovy kafeterie s vlastními vstupem.

Prostor 1. NP je rozdělen do čtyř křídel. Severní křídlo je plánováno pro kanceláře Oddělení mezinárodních vztahů a kanceláře pro stálé a externí zahraniční vyučující. Mezi kancelářemi sestavenými podél fasády je vymezen blok se zasedacími místnostmi, hygienickým zázemím a denní místností (kuchyňkou). Západní křídlo je mimo vstupní prostor koncipováno podobně jako křídlo severní. Tyto prostory budou určeny pro vyučující. Najdete zde i blok kanceláří se zázemím pro správu budovy. Doprostřed je pak situován blok s větší zasedací místností, hygienický blok a denní místnost. Jižní křídlo 1. NP zahrnuje laboratoře pro studijní obor Digitální Business, větší multimediální místnost pro 100 studentů je určena pro výuku v mezinárodním studijním programu. V posledním, východním křídle jsou umístěny učebny a posluchárny pro zahraniční studenty. Otevřený prostor atria v 1. NP je pak lemován tréninkovými místnostmi pro studenty Inovativního podnikání. Součástí 1. NP je kafetérie určená pro studenty i veřejnost. Samotný prostor atria je k předurčen pro konání komunitních a společenských akcí. V rámci 1. NP pamatovalo i na malé místnosti (buňky), které nabídnou klidné místo pro individuální učení, videohovory, telefonáty apod.

S respektem ke specifikům výuky (2. nadzemní podlaží)

Velký otevřený prostor 2. NP je určen výhradně pro studenty programu Inovativní podnikání. Toto studium je velmi specifické, protože jeho výuka je postavena na jiném konceptu než u standardního programu. Studenti již na začátku vytvářejí týmy, které funguji jako samostatné obchodní společnosti, a pracují na reálných projektech, které si sami stanovují, přičemž se učí konzultacemi své činnosti s kouči, odborníky a klienty. Výukové prostory jsou tedy navrženy tak, aby splnily požadavek na pracovní prostor s důrazem umožnění spolupráce v diskusní skupině stejně jako práci jednotlivce.

Prostor tohoto podlaží je vzájemně propojen, jeho celistvost záměrně narušují pouze dvě otevřená atria nad společnými prostory v 1. NP a bloky s hygienickým zázemím. Celé podlaží je pomyslně rozděleno do několika funkčních zón. Protože se předpokládá, že studenti budou v objektu trávit mnohem více času než při běžném studiu (8-12 hodin denně), nabízí toto podlaží vše důležité pro potřeby bez omezení tvořit, komunikovat i odpočívat: prostory pro týmovou práci, chill-out zóny i volně rozmístěné uzavřené boxy pro individuální využití či práci v malých skupinkách. Centrum 2. NP tvoří nezbytná stravovací zóna a prostor pro menší prezentační akce.

Účelná krása

Budova CEPIS bude umístěna v těsné blízkosti stávající hlavní budovy OPF (na Univerzitním náměstí v Karviné) a zasazena do okruhu vzrostlých stromů a keřů, které budou vytvářet přirozené stínění objektu v době vegetace. Stavba je navržena jako dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením. Budova bude založena na základové desce, nosnou konstrukci suterénu a prvního nadzemního podlaží vytvoří železobetonový bezprůvlakový skelet se stropní deskou. Nosná konstrukce druhého nadzemního podlaží bude provedena pomocí dřevěných „stolů“, které budou nakloněny v obou osách směru. Obvodový plášť bude proveden z dřevěných opálených lamel, které budou plnit i funkci předsazeného stínění. Technické prostory (strojovny, sklady, serverovnu, strojovnu vzduchotechniky), skryje podzemní patro.

Nápadným doplňujícím prvkem s okrasnou i účelnou funkcí bude retenční jezírko kolem celé budovy. To bude zachytávat dešťovou vodu ze střechy, a pokud voda přesáhne maximální hladinu, přebytek se přes přepadovou šachtu odvede do kanalizace. Při nedostatku vody se naopak bude doplňovat vodou z vybudované studny. Jezírko se tak bude podílet na vytvoření příznivého mikroklimatu budovy a ochlazování vzduchu. Jeho překonání a vstup do budovy bude možný na třech místech přes efektní „mola“. Další čtyři podobné prvky budou jako součást prostorů pro výuku či samostudium přístupné z budovy.

Sdílené prostory (1. nadzemní podlaží)

Hlavními vstupy do objektu, jak v návaznosti na stávající budovu Obchodně podnikatelské fakulty nebo centrum města Karviné, je velký společný otevřený prostor přístupný pro všechny studenty. Bude sloužit jako vstup do výukových prostor i jako odpočinková zóna a nabídne volný přístup do všech křídel objektu. Zároveň zde najdete kanceláře pro zaměstnance se zázemím, učebny pro všechny studijní obory a koučovací místnosti pro studenty programu Inovativní podnikání i správa budovy kafeterie s vlastními vstupem.

Prostor 1. NP je rozdělen do čtyř křídel. Severní křídlo je plánováno pro kanceláře Oddělení mezinárodních vztahů a kanceláře pro stálé a externí zahraniční vyučující. Mezi kancelářemi sestavenými podél fasády je vymezen blok se zasedacími místnostmi, hygienickým zázemím a denní místností (kuchyňkou). Západní křídlo je mimo vstupní prostor koncipováno podobně jako křídlo severní. Tyto prostory budou určeny pro vyučující. Najdete zde i blok kanceláří se zázemím pro správu budovy. Doprostřed je pak situován blok s větší zasedací místností, hygienický blok a denní místnost. Jižní křídlo 1. NP zahrnuje laboratoře pro studijní obor Digitální Business, větší multimediální místnost pro 100 studentů je určena pro výuku v mezinárodním studijním programu. V posledním, východním křídle jsou umístěny učebny a posluchárny pro zahraniční studenty. Otevřený prostor atria v 1. NP je pak lemován tréninkovými místnostmi pro studenty Inovativního podnikání. Součástí 1. NP je kafetérie určená pro studenty i veřejnost. Samotný prostor atria je k předurčen pro konání komunitních a společenských akcí. V rámci 1. NP pamatovalo i na malé místnosti (buňky), které nabídnou klidné místo pro individuální učení, videohovory, telefonáty apod.

S respektem ke specifikům výuky (2. nadzemní podlaží)

Velký otevřený prostor 2. NP je určen výhradně pro studenty programu Inovativní podnikání. Toto studium je velmi specifické, protože jeho výuka je postavena na jiném konceptu než u standardního programu. Studenti již na začátku vytvářejí týmy, které funguji jako samostatné obchodní společnosti, a pracují na reálných projektech, které si sami stanovují, přičemž se učí konzultacemi své činnosti s kouči, odborníky a klienty. Výukové prostory jsou tedy navrženy tak, aby splnily požadavek na pracovní prostor s důrazem umožnění spolupráce v diskusní skupině stejně jako práci jednotlivce.

Prostor tohoto podlaží je vzájemně propojen, jeho celistvost záměrně narušují pouze dvě otevřená atria nad společnými prostory v 1. NP a bloky s hygienickým zázemím. Celé podlaží je pomyslně rozděleno do několika funkčních zón. Protože se předpokládá, že studenti budou v objektu trávit mnohem více času než při běžném studiu (8-12 hodin denně), nabízí toto podlaží vše důležité pro potřeby bez omezení tvořit, komunikovat i odpočívat: prostory pro týmovou práci, chill-out zóny i volně rozmístěné uzavřené boxy pro individuální využití či práci v malých skupinkách. Centrum 2. NP tvoří nezbytná stravovací zóna a prostor pro menší prezentační akce.